Blockchain

Bitcoin มีความเป็น Decentralized จริงหรือไม่ นักวิชาการยังคงตั้งคำถาม

Bitcoin มีความเป็น Decentralized จริงหรือไม่ นักวิชาการยังคงตั้งคำถาม

อย่างที่เราทราบกันดีว่า Bitcoin เป็นวิธีการทำงานในรูปแบบกระจายอำนาจ ไม่มีธนาคารหรือรัฐบาลเข้ามาเกี่ย

กดอ่านข่าว Bitcoin มีความเป็น Decentralized จริงหรือไม่ นักวิชาการยังคงตั้งคำถาม ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 16, 2020, 12:51