Blockchain

ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub กลับมาเปิดให้รับสมัครลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub กลับมาเปิดให้รับสมัครลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

หลังจากที่ทาง Bitkub นั้นต้องปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ไปเพื่อทำการแก้ไขระบบตามคำสั่งของทาง ก.ล.ต. ไทยนั้น ล่าสุดทาง ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้พวกเขาได้กลับมาเปิดให้บริการแก่ลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยอ้างอิงจากการประกาศของทาง ก.ล.ต. นั้นมีใจความว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ภายหลัง Bitkub ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงานและบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย” ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้รายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าทาง ก.ล.ต. นั้นได้มีมติให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เว็บดังกล่าวประสบปัญหาในด้านระบบที่ติดขัดบ่อย เนื่องจากลูกค้าที่แห่กันเข้ามาใช้งานกันเป็นจำนวนมาก “คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4

กดอ่านข่าว ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub กลับมาเปิดให้รับสมัครลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: April 7, 2021, 12:53