ธปท.อนุมัติบล.ซื้อขายเงินต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยรื้อกฎกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ครั้งใหญ่ รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศได้ จากเดิมที่ให้เพียงธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจนี้เท่านั้น 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อุปสรรคที่สำคัญที่สุด เรื่องหนึ่งสำ หรับการยกระดับศักยภาพของประเทศ คือ กฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับรูปแบบการ บริหารธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงในโลกใหม่ ธปท. จึงได้เริ่มโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) เป็นลำดับแรก ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ใน เรื่องนี้มาเป็นระยะ แต่หลายเรื่องไม่สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยในวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) มีแนวทางในหลายๆประการด้วยกัน ประการหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ การปรับกฏเกณฑ์ใหม่ ด้วยการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ (FX license) แก่บริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (quote FX) กับลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ลงทุนไทยและต่างชาติได้ภายใต้ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (brokerage) จากก่อนหน้านี้ที่เคยออกระเบียบว่าให้การซื้อ หรือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต้องทำกับธนาคารพาณิชย์เท่านั้น

นอกจากนั้น ยังผ่อนคลายกฏเกณฑ์ให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุน (grossflow) ไม่เกิน USD 1 ล้าน ต่อรายต่อปี ซึ่งเป็นการแก้ไขกฏเกณฑ์เดิมที่เคยกำหนดว่าบุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินต่ำากว่า 100 ล้านบาท ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเท่านั้น ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ ธนาคารพาณิชย์

รวมทั้งยังอนุมัติให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFEX รายใหม่ๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็น broker currency futures หรือเป็นนายหน้าในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ เป็นการรื้อกฏเดิมที่ไม่อนุมัติผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่สามารถยื่นขอประกอบธุรกิจ currency futures broker หรือนายหน้าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้

โดยการดำเนินการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้อนุมัติให้ MC หรือผู้ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ หรือ MC ในต่างประเทศได้ จากเดิมที่กำหนด สามารถซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ และ MC ในประเทศได้เท่านั้น

และรวมทั้งให้MC สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินตราต่างประเทศเช่น e-money ได้ จากเดิมที่เคยกำหนดให้สามารถประกอบธุรกิจ FX ได้เฉพาะการซื้อธนบัตรต่างประเทศหรือเช็คเดินทางที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ และขายธนบัตรต่างประเทศแก่ผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศ เท่านั้น

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า นอกจากนั้น ยังมีแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินอื่นๆที่คณะทำงานได้เห็นชอบร่วมกันแล้วแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ได้แก่

1. ลดขั้นตอนและเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการใช้ อิเล็กทรอนิกส์

2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวมากขึ้น

3. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อยท าธุรกรรมผ่านผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่าง ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค

4. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทยและเพิ่มผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (ease of doing business) โดย ธปท. ยังคงรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

ที่มา ธปท.อนุมัติบล.ซื้อขายเงินต่างประเทศ

Save