Blockchain

ธนาคารกลางประเทศเช็คเตรียมลงโทษปรับผู้ที่เรียก Bitcoin ว่าเป็น ‘เงินจริง’

ธนาคารกลางประเทศเช็คเตรียมลงโทษปรับผู้ที่เรียก Bitcoin ว่าเป็น ‘เงินจริง’

อ้างอิงรายงานจากตัวแทนของกลุ่มขั้วการเมืองที่มีแนวคิดอนาธิปไตยซึ่งนิยมสกุลเงินคริปโตในชื่อ “Paraleln

กดอ่านข่าว ธนาคารกลางประเทศเช็คเตรียมลงโทษปรับผู้ที่เรียก Bitcoin ว่าเป็น ‘เงินจริง’ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 4, 2019, 23:00