Blockchain

Bitmex ถูกตั้งสถานะเป็นเว็ปเทรดที่มี ‘ความเสี่ยงสูง’ นักลงทุนควรเลี่ยง

Bitmex ถูกตั้งสถานะเป็นเว็ปเทรดที่มี ‘ความเสี่ยงสูง’ นักลงทุนควรเลี่ยง

วงการคริปโตเริ่มสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังเว็ปเทรด Bitmex ถูก CFTC ยื่นฟ้องคดีทางแพ่งและกระทรวงยุต

กดอ่านข่าว Bitmex ถูกตั้งสถานะเป็นเว็ปเทรดที่มี ‘ความเสี่ยงสูง’ นักลงทุนควรเลี่ยง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 7, 2020, 17:54