Blockchain

IMF, ธนาคารโลก และกลุ่มผู้นำ G20 เตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกับ Cryptocurrency ของแบงก์ชาติ

IMF, ธนาคารโลก และกลุ่มผู้นำ G20 เตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกับ Cryptocurrency ของแบงก์ชาติ

หน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศและ 20 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานว่ากำลังเตรียมกำหนดมาตรฐานการกำ

กดอ่านข่าว IMF, ธนาคารโลก และกลุ่มผู้นำ G20 เตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกับ Cryptocurrency ของแบงก์ชาติ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 13, 2020, 13:50