Blockchain

ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกกล่าวสนับสนุน Bitcoin เพราะมัน “อยู่นอกเหนือระบบรัฐบาล”

ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกกล่าวสนับสนุน Bitcoin เพราะมัน “อยู่นอกเหนือระบบรัฐบาล”

โดยเขาชี้ว่า Bitcoin มันเป็นเงินของเราอย่างแท้จริงและไม่ต้องอิงกับรัฐบาล

กดอ่านข่าว ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกกล่าวสนับสนุน Bitcoin เพราะมัน “อยู่นอกเหนือระบบรัฐบาล” ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: April 9, 2020, 14:44