Blockchain

ผู้สมัครเลือกตั้งสหรัฐฯ Ron Paul ชี้ ประชาชนเลือก Bitcoin สำหรับการลงทุนระยะยาวมากที่สุด

ผู้สมัครเลือกตั้งสหรัฐฯ Ron Paul ชี้ ประชาชนเลือก Bitcoin สำหรับการลงทุนระยะยาวมากที่สุด

“หากคนรวยให้เงินคุณราว ๆ สามแสนบาท แต่คุณต้องเลือกรับเงินดังกล่าวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณจะไม่สา

กดอ่านข่าว ผู้สมัครเลือกตั้งสหรัฐฯ Ron Paul ชี้ ประชาชนเลือก Bitcoin สำหรับการลงทุนระยะยาวมากที่สุด ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 6, 2019, 02:54