Blockchain

เกาหลีใต้เปิดพื้นที่พิเศษ ผ่อนผันด้านกฎหมายสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ Cryptocurrency แล้ว

เกาหลีใต้เปิดพื้นที่พิเศษ ผ่อนผันด้านกฎหมายสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ Cryptocurrency แล้ว

เมืองปูซาน ได้ออกมาประกาศเปิดพื้นที่พิเศษ ที่จะมีการผ่อนผันด้านกฎหมายสำหรับบริษัทหรือภาคธุรกิจที่ต้อ

กดอ่านข่าว เกาหลีใต้เปิดพื้นที่พิเศษ ผ่อนผันด้านกฎหมายสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ Cryptocurrency แล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

Source: Siam Blockchain
Date: August 3, 2019, 11:50