Blockchain

ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงลงไปแตะ 7,000 ดอลลาร์ตามรูปแบบ Fractal บนกราฟ

ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงลงไปแตะ 7,000 ดอลลาร์ตามรูปแบบ Fractal บนกราฟ

ในขณะที่ตลาด Bitcoin นั้นยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้ว ต่อด้วย

กดอ่านข่าว ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงลงไปแตะ 7,000 ดอลลาร์ตามรูปแบบ Fractal บนกราฟ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 11, 2019, 11:54